Grey Owl Statue of Portage la Prairie, Manitoba

Neat Owl!